Konferencja 2010

Międzynarodowa konferencja pn. „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” odbyła się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce w dniach 9-10 kwietnia 2010 roku.

Celem konferencji było dostosowanie oferty turystyki wiejskiej do wymogów gospodarki rynkowej. Ideą konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu komercjalizacji turystyki wiejskiej.

W konferencji wzięło udział wzięło łącznie ponad 350 osób, w tym blisko 20 gości zagranicznych z 7 krajów. Wśród uczestników byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, stowarzyszeń agroturystycznych, świata nauki i oświaty, organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz touroperatorzy. Dopisali również goście z zagranicy – przedstawiciele administracji publicznej i stowarzyszeń agroturystycznych – w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Mołdowy, Irlandii, oraz Słowacji. Patronat nad konferencją i drugą edycją Targów AGROTRAVEL objął Program Pierwszy Telewizji Polskiej, a partnerem został Bank Gospodarstwa Krajowego.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Adam Jarubas, który powiedział, że „Kielce mogą zostać stolicą polskiej wsi”. Gościem specjalnym imprezy był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Słowackiej, Pan Jan Slaby.

Pani Maria Sondij-Korulczyk Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówiła podczas I sesji plenarnej o turystyce wiejskiej jako szansie rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiła informację nt. działań resortu wspierających rozwój agroturystyki, w szczególności o źródłach finansowania rozwoju usług związanych z pobytem turystów na wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwszą sesję plenarną zakończył wykład Pana dr Leszka Strzembickiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat determinantów procesu komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej oraz wystąpienie Pana Jana Slabego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Słowackiej. Niezwykle interesujący i wyczerpujący rozmaite aspekty prowadzenia działalności w obszarze turystyki wiejskiej program konferencji został wzbogacony w II sesji o prezentacje skomercjalizowanych produktów turystyki wiejskiej tj:

 • „Kraina Żubra” Fundacji Wspomagania Wsi
 • „Małopolska Pachnąca Ziołami” Sądeckiej Organizacji Turystycznej
 • „Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego” w Szreniawie.

Podczas III sesji plenarnej przedstawione zostały m.in. aspekty działalności w zakresie szeroko rozumianej agroturystyki i turystyki wiejskiej:

 • Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych przez Pana dr Jerzego Raciborskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju produktów turystycznych przez Pana Marka Szczepańskiego – dyrektora Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca i zaufanie w przygotowaniu i zarządzaniu zintegrowanymi produktami turystycznymi przez Pana Andrzeja Hałasiewicza – zastępcę dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
 • Doświadczenia Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej w komercjalizacji produktów turystyki wiejskiej przez Panią Bożenę Chwiałkowską – prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 • Nowoczesne technologie informacji i dystrybucji w turystyce wiejskiej przez Pana Cezarego Molskiego - Wicedyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej.

9 kwietnia o godzinie 12.00 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Marii Sondij-Korulczyk Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Elżbiety Wyrwicz Wicedyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pana Jana Slaby Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Słowackiej Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, oraz Pana Jacka Kowalczyka Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Po zakończeniu konferencji ministrowie i dyrektorzy odwiedzili stoiska wystawców, gdzie zwrócili uwagę na wysoki poziom stoisk, barwne i ciekawe rękodzieło  oraz wspaniałe potrawy regionalne. 

Zagadnienia poruszane podczas części plenarnej w pierwszym dniu konferencji zostały uszczegółowione i pogłębione podczas warsztatów, które odbyły się drugiego dnia konferencji. Omówiono następujące kwestie:

 • Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych przedstawił Pan dr Jerzy Raciborski z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju produktów turystycznych, przedstawił Pan Paweł Lisowski z-ca dyrektora Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego banku Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki przedstawił Pan Krzysztof Janiak z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
 • Dystrybucja produktów turystyki wiejskiej przedstawił Pan Leszek Leśniak z Centrum Doradztwa Rolniczego o/w Krakowie

Warsztaty były okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dyskusji o perspektywach rozwoju gospodarstw agroturystycznych z ekspertami.
Po zakończeniu konferencji w godzinach popołudniowych 10 kwietnia 2010 jej uczestnicy udali udali się autokarami na wyjazdy studyjne do Bałtowa, Kurozwęk oraz Kocieczyna, podczas których w praktyce mogli zapoznać się produktami turystyki wiejskiej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Równolegle, pierwszego dnia konferencji tj 9 kwietnia 2010 r. odbył się warsztat dla młodzieży pn. „Uwarunkowania rozwoju turystyki  na obszarach wiejskich”. Warsztat był adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze szkół o profilu turystycznym, rolniczym i ekonomicznym oraz dla studentów kierunków turystyka, rekreacja i ekonomia.  Organizatorem warsztatów była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W warsztatach uczestniczyło 200 uczniów z 8 szkół. W pierwszą część plenarną wprowadziła Pani  dr Ewa Słomka wykładem na temat uwarunkowań rozwoju turystyki wiejskiej. Możliwości promocji świętokrzyskich gospodarstw agroturystycznych z wykorzystaniem internetu zaprezentował Pan dr Cezary Jastrzębski. Zagadnienia przedsiębiorczości w turystyce wiejskiej przedstawił Pan dr Marcin Szplit, a o dobrych praktykach w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego mówił Pan Leszek Trębacz, prowadzący od kilkunastu lat gospodarstwo agroturystyczne w Ciekotach. Część drugą stanowiły właściwe warsztaty zorganizowane w formie burzy mózgów w grupach z udziałem studentów Turystyki i Rekreacji oraz członków BCC jako moderatorów. Tematyka warsztatów obejmowała sposoby i próby komercjalizacji turystyki wiejskiej w regionie świętokrzyskim – świadomość przedsiębiorcy, zachowanie przedsiębiorcy, kształtowanie wizerunku gospodarstwa, promocja, reklama, wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych, pomoc otoczenia biznesu (banki, fundusze z UE) w rozwoju gospodarstwa agroturystycznego. Po zaprezentowaniu wyników burzy mózgów głos zabrał Pan prof. dr  hab. Wacław Cabaj, który przedstawił nowe atrakcje turystyczne na terenach wiejskich.

Konferencji towarzyszyły II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010 - jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana impreza w kraju pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej, promocji dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych produktów turystycznych turystyki wiejskiej.  Tegorocznej imprezie przyświecała idea szeroko rozumianej komercjalizacji usług turystyki na obszarach wiejskich. Na Targach swoje produkty zaprezentowało około 100 wystawców wśród których prezentowały się stowarzyszenia agroturystyczne, Lokalne Grupy Działania, Regionalne i Lokalne Organizacje Turystycznych, województwa oraz gminy prezentując najbardziej urokliwe miejsca swoich regionów. Walorami turystycznymi swoich krajów kusili także wystawcy z Litwy, Estonii, Bułgarii, Mołdowy i Białorusi.

Organizatorami Międzynarodowej Konferencji oraz towarzyszących jej II Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010 były: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spotu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce. Współorganizatorami były: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz  Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Materiały z konferencji - zobacz

Program konferencji pn „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” - pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji - pobierz

Prezentacje multimedialne przedstawione na konferencji

Niezbędnik

Organizatorzy